9 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ (หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ (หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างข้อ ๒) จำนวน ๑ คัน

                ๑.  วันรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ให้ใช้พาหนะ (รถยนต์) มาดำเนินการขนรับสิ่งของและอุปกรณ์ จากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง ไปยัง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง   
                 ๒.  วันส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลาเมื่อสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ให้ใช้พาหนะ (รถยนต์) ดำเนินการขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์ จากหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง กลับมาส่งคืนยังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง  
                 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปฏิญญา วิญญูพรรณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)