26 ม.ค. 65 - ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง) เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด จำนวน ๒,๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง) และในการประชุมคราวเดียวกัน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรายจ่ายกองช่าง รายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อส้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ จำนวน ๒,๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ต่อไปอีกหนึ่งปี เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรคราม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

Attachments:
Download this file (scan.pdf)scan.pdf[ ]780 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)