18 มิ.ย. 64 - หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกองคลัง และหรือ ส่วนราชการอื่นๆ ในสังกัดฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ หรือ วัสดุคงทน ตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้กำหนดให้ยืมพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ หรือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามนัยแห่งระเบียบข้างต้น

(รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน



หน่วยงานภาครัฐ
















เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ






พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย



โทร. 081-5879637







QR Code
อบต.แพรกหนามแดง