4 มิ.ย. 64 - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ)

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ) สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  ข้อ 14  โดยทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 จำนวน 2 ราย นั้น

 

                   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ) สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  ข้อ 14 ซึ่งมีระดับคะแนนสูงสุดเพียง  1  ราย ดังนี้

ลำดับที่

รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ

ผลคะแนนสัมภาษณ์

(100 คะแนน)

คิดเป็นร้อยละ

1

นางสาววนิดา  ชูศรี

84.00

84.00

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ) สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ 14  มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเหมาบริการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กำหนด ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และในวันทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างทั้งหมด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาจ้างด้วย และให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0048.pdf)Scan0048.pdf[ ]411 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)