31 มี.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พัก สำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการ พร้อมติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักสำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการ พร้อมติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (เลขที่โครงการ : 63087348322) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 010/2563 และแบบอื่นที่กำหนด จำนวน 1 โครงการ  กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมใหญ่ก่อสร้าง โดย นายปิยะพงษ์ ฉัตระทิน ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่  29 เมษายน 2564 นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมใหญ่ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการ  โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)