20 ม.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายซอยในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 4 ป้าย พร้อมติดตั้งตามจุดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายซอยในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 4 ป้าย พร้อมติดตั้งตามจุดที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 009/2563 และแบบอื่นที่กำหนด) จำนวน 1 โครงการ กับ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซต์) รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 71/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563  เป็นจำนวนเงิน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 19 กันยายน 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

                   บัดนี้  นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซต์) ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)