29 ก.ย. 63 - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง)

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564)  โดยทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยการวัดผลการปฏิบัติงาน (สอบปฏิบัติ) และจากการสัมภาษณ์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นั้น

                   บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งมีระดับคะแนนรวมกันสูงสุดเพียง 1 ราย ดังนี้

ลำดับที่

รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ

ผลคะแนนปฏิบัติ

(50 คะแนน)

ผลคะแนนสัมภาษณ์

(100 คะแนน)

รวมคะแนน

ทั้งสิ้น

คิดเป็นร้อยละ

1

นางสาววณิศรา  หมั่นหา

20

82

102

68

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเหมาบริการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กำหนด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และในวันทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างทั้งหมด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาจ้างด้วย และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง