28 ก.ย. 63 - เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง)

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา  08.30 น. – เวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ซึ่งมีบุคคลภายนอกมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย นั้น

 

                   คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ 110/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครบุคคลภายนอกที่มายื่นข้อเสนอโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการฯ ข้อ 6, ข้อ 7 และข้อ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  จำนวน 1 ราย ดังนี้

                   ลำดับที่  1       นางสาววณิศรา  หมั่นหา

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  มาสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยขอให้ผู้เข้ารับคัดเลือกมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที และให้แต่งกายด้วย ชุดสุภาพ

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง