11 ก.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
              
๑. น้ำมันเบนซิน ๙๑ สำหรับใส่เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๗๕ ลิตร/litre ๆ ละ ๒๘.๘๒ บาท (ราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาปิโตรเลียม (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๑.๕๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
              ๒. จัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับผสมสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๓๒๐ ลิตร/litre ๆ ละไม่เกิน 30 บาท (รายละเอียดตามใบสั่งจ่ายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เล่มที่ ๕/๒๕๖๓ เลขที่ ๕๕๒ - ๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ / ครั้งละ ๔๐ ลิตร) (ราคาตามท้องตลาด ณ วันที่จัดซื้อหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยพยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง