ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนทักษะด้านการดูแลตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรับสมัครคนพิการอายุระหว่าง 15 - 40 ปี ที่มีลักษณะความพิการ 5 ประเภท ได้แก่ 1) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 2) พิการทางจิตใจและพฤติกรรม 3) พิการทางสติปัญญา 4) พิการทางการเรียนรู้ 5) พิการทางออทิสติก และคนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ ไม่ติดสารเสพติด ไม่เป็นโรคเรื้อรังและโรคติดต่อร้ายแรง เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเย็บหนัง และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รวมทั้งดูแลด้านปัจจัยสี่ระหว่างที่ฝึกอาชีพตลอดหลักสูตร ซึ่งทางศูนย์ฯ จะมีการประเมินผู้พิการก่อนรับเข้าฝึกอาชีพ สำหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ความรู้ขั้นต่ำระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรรับสมัครคนพิการให้กับคนพิการในชุมชนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง 1. สมัครทางไปรษณีย์ หรือ E-mail โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : ศพอ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายเต็มตัวที่แสดงให้เห็นสภาพความพิการทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือส่งผ่านช่องทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หลังจากได้รับใบสมัครนักสังคมสงเคราะห์จะโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และประเมินผล 2.สม้ครด้วยตนเอง และประเมินผล ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นางสาวปรียาภรณ์ ตั้งเพียร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร. 06 2982 9611 และนางอรุณรัตน์ เบียนสูงเนิน โทร. 06 3243 2439 ผู้ประสานงานaltaltalt

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน



หน่วยงานภาครัฐ
















เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ






พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย



อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้



QR Code
อบต.แพรกหนามแดง