ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้รับแจ้งจากอำเภออัมพวาว่า นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่่ 30 เมษายน 2563 และต่อมาได้ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้การใช้มาตรการต่างๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปสู่พื้นที่และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนะค่ะ

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง