6 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) ขอบยาง ๒๐ นิ้ว (๙.๐๐-๒๐) พร้อมบริการเปลี่ยนและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) ขอบยาง ๒๐ นิ้ว (๙.๐๐-๒๐) พร้อมบริการเปลี่ยนและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ยางนอก-ใน)ขอบยางขนาด ๒๐ นิ้ว (๙.๐๐ - ๒๐) พร้อมบริการเปลี่ยนและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ (ยางหน้า) จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๘,๘๐๐ บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุธี จิวมงคลชัย (ร้านธีรชัยยางยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ยางนอก-ใน) ขอบยางขนาด ๒๐ นิ้ว (๙.๐๐ - ๒๐) พร้อมบริการเปลี่ยน (ยางหลัง) จำนวน ๘ ชุด ๆ ละ ๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุธี จิวมงคลชัย (ร้านธีรชัยยางยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๔๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง