3 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน

                    (๑)  เปลี่ยนหม้อลมคลัตซ์ล่าง จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๓,๐๖๐ บาท (สามพันหกสิบบาทถ้วน)
                    (๒)  เปลี่ยนสากคลัตซ์ จำนวน ๑ อัน ๆ ละ ๔๑๖ บาท (สี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน)
                    (๓)  เปลี่ยนน้ำมันเบรค  จำนวน ๑ ลิตร ๆ ละ ๒๔๗ บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
                    (๔)  เปลี่ยนหัวเกียร์ จำนวน ๑ อัน ๆ ละ ๒,๙๙๐ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
                    (๕)  ค่าบริการเปลี่ยนหม้อลมคลัตซ์ล่าง จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                    (๖)  ค่าบริการเปลี่ยนหัวเกียร์ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                    (รายละเอียดตามเอกสารใบเสนอราคา ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้าย)
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๑๓.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง