28 พ.ย. 62 - เลื่อนกำหนดการประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ด้วยเนื่องจาก องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ไม่สามารถจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และไม่สามารถจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบได้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  เนื่องจากยังสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง    ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาในการดำเนินการดังกล่าวออกไปอีกถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ตามมาตรา14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบ และหากดำเนินการจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จแล้ว จะประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบต่อไป  
  
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
Attachments:
Download this file (Scan0011.pdf)Scan0011.pdf[ ]247 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง