1 ต.ค. 62 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)  โดยมีจำนวนวันเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ (รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยมีรายละเอียดตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนวงเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 40,000 บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ผู้รับจ้างคือ นายนัทกฤต  น้องสินธุ์  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างทั่วไปฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง  E_mail : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง