26 ส.ค. 62 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อแบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ลำดับ

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า

จำนวน

หน่วยละ

เป็นเงิน

1.

50-10-01

สมุดเงินสดรับ

1  เล่ม

120.00

120.00

2.

50-10-02

สมุดเงินสดจ่าย

2  เล่ม

120.00

240.00

3.

13-10-21(ก)

บัญชีแยกประเภท

1  เล่ม

120.00

120.00

4.

13-10-22(ก)

ทะเบียนเงินรายรับ

1  เล่ม

130.00

130.00

5.

40-40-09

สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ (แทน อต.14)

10  เล่ม

36.00

360.00

6.

13-10-11

สมุดคุมฏีกาเบิกเงิน

4  เล่ม

98.00

392.00

7.

26-30-01

ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย

200 แผ่น

1.00

200.00

8.

26-40-03

ภ.ป.7 ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย

2  เล่ม

68.00

136.00

9.

27-40-08

ภ.ร.ด. 12 ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1  เล่ม

82.00

82.00

10.

18-40-08

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย (1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด

50  เล่ม

35.00

1,750.00

11.

25-40-04

ภ.บ.ท. 19 ทะเบียนการจ่ายเงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่

2  เล่ม

33.00

66.00

12.

18-40-04

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ สะสมอาหาร

2  เล่ม

40.00

80.00

13.

18-40-03

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ อันตรายต่อสุขภาพ

2  เล่ม

40.00

80.00

                        ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 11 คลอง 9 ถนนลำลูกกา – ฉะเชิงเทรา  ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน 3,756.00  บาท  (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง