19 ก.ค. 62 - กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ของ อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

                   อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 68 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในการเตรียมข้อมูลสินทรัพย์ประเภทที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการตามบทบาทภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้วจัดทำรายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ อปท. – สท. 1) นั้น

                   ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงของสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงได้กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง