7 มิ.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย 3L-2R-19L-1R หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย ๓L-๒R-๑๙L-๑R หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62047161596) โดยดำเนินการเสริมวัสดุหินคลุก, ไพร์มโค๊ทพื้นทาง, ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๓-๑๑๐(๑), ทถ-๓-๑๑๐(๔) และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐  จำนวน 1 โครงการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง ๑๙๙๓ โดย นายชนาภณ อังกูรจารุชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562  (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง