ขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องร่วมเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือแสดงธงชาติ และธงต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติต่อชาติ ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้เห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกฝ่ายควรรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เพื่อช่วยกันนำพาชาติไทยสู่ความสงบและเจริญรุ่งเรือง
*** ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต.แพรกหนามแดง ขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเคารพธงชาติ
และร่วมร้องเพลงชาติร่วมกัน หรือหยุดภารกิจอื่นใดเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติดังขึ้น ***
 

ประชาคมหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้กำหนดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และลดความขัดแย้งของคนในชาติ เพื่อยกย่องเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศไทย ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
- หมู่ที่ ๑ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดคลองขุดเล็ก 
- หมู่ที่ ๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
- หมู่ที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรตำบลแพรกหนามแดง
- หมู่ที่ ๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน
- หมู่ที่ ๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ข้างโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
- หมู่ที่ ๖ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแพรกหนามแดง

#จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมโดยพร้อมเพียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

** ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น อบต.แพรกหนามแดง **
 
 

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

** ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น อบต.แพรกหนามแดง **
#ประสานงานได้ที่...สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
เลขที่ ๑๖๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๒-๒๐๖๙-๗๐

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 11:29 น.

 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2014 เวลา 10:08 น.

 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองแคลง และคลองตาเพิ่ม หมู่ที่ ๒ , ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 113 จาก 118

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง