ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


 

ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


 

ขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องร่วมเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือแสดงธงชาติ และธงต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติต่อชาติ ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้เห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกฝ่ายควรรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เพื่อช่วยกันนำพาชาติไทยสู่ความสงบและเจริญรุ่งเรือง
*** ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต.แพรกหนามแดง ขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเคารพธงชาติ
และร่วมร้องเพลงชาติร่วมกัน หรือหยุดภารกิจอื่นใดเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติดังขึ้น ***
 

ประชาคมหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้กำหนดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และลดความขัดแย้งของคนในชาติ เพื่อยกย่องเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศไทย ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
- หมู่ที่ ๑ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดคลองขุดเล็ก 
- หมู่ที่ ๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
- หมู่ที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรตำบลแพรกหนามแดง
- หมู่ที่ ๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน
- หมู่ที่ ๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ข้างโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
- หมู่ที่ ๖ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแพรกหนามแดง

#จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมโดยพร้อมเพียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

** ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น อบต.แพรกหนามแดง **
 
 

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

** ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น อบต.แพรกหนามแดง **
#ประสานงานได้ที่...สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
เลขที่ ๑๖๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๒-๒๐๖๙-๗๐

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 11:29 น.

 

หน้า 245 จาก 251

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง