ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.แพรกหนามแดง

ศูนยฺ์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.แพรกหนามแดง ได้ดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.3/1) เรียบร้อยแล้ว ณ ที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง และสถานที่ที่เป็นหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน