26 ส.ค. 64 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๓ สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๓ สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017547360)  โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม-บ่อ, ปรับระดับเชิงลาดสะพานท่อ และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 4 ซม. ระยะทาง 2,780 เมตร และขยายไหล่ทาง พื้นที่ 60 ตารางเมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 014/2563 และแบบอื่นที่กำหนด จำนวน 1 โครงการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง 1993  โดย นายชนาภณ  อังกูรจารุชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2564  และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง 1993  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 30 สิงหาคม 25464 เวลา 10.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน