12 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง, จนท.รักษาความความปลอดภัย, อสม. ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้งฯ

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง, จนท.รักษาความความปลอดภัย, อสม. ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับผุ้เข้าร่วมอบรม (ปธ.ปน., กปน., รปภ.) ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ แนบท้าย บท.สป. ที่ สส ๗๒๓๐๑/๒๐๒ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) แนบท้าย บท.สป. ที่ สส ๗๒๓๐๑/๒๐๒ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง