13 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                    ๑.  ปะผูพ่นสีขอบกระจกหน้าและพ่นสีหลังคา  จำนวน ๑ บาน  
                    ๒.  เปลี่ยนยางขอบกระจกหน้า  จำนวน ๑ เส้น  
                    ๓.  เปลี่ยนกาวกระจกหน้า จำนวน ๑ ชุด  
                    ๔.  เปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่างและบน จำนวน ๔ ลูก  
                    ๕.  เปลี่ยนบูชปีนกล่าง จำนวน ๒ ชุด  
                    ๖.  เปลี่ยนฝากระโปรง (ใหม่) พร้อมพ่นสี จำนวน ๑ ชิ้น  
                    ๗.  เปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่อง จำนวน ๓ ลูก  
                    ๘.  เปลี่ยนลูกหมากคันชัก จำนวน ๔ ลูก  
                    ๙.  ค่าแรงงานซ่อมและค่าบริการ จำนวน ๑ งาน  
                     ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวีระโชติ วิเชียรโชติ (อู่วีระโชติยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๖๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง