17-4-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ทางการแพทย์ (หมวกตัวหนอน) แบบยางยืด จำนวน ๒ กล่อง (กล่องละ ๕๐ ชิ้น) จำนวน ๒ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์พลอริท (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐.๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ชุดคลุมป้องกันสารเคมีหรือเชื้อโรค (ชุดหมี) จำนวน ๕ ชุด (รายละเอียดตามขอบเขตที่กำหนด) จำนวน ๕ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์พลอริท (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง