12 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    ๑.  หมึกพิมพ์ - สีดำ HP CN๐๕๓AA ๙๓๒XL จำนวน ๘ ตลับ  
                    ๒.  หมึกพิมพ์ - สีเหลือง HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๕ ตลับ  
                    ๓.  หมึกพิมพ์ - สีชมพู HP CN๐๕๓AA ๙๓๓XL จำนวน ๕ ตลับ  
                    ๔.  หมึกพิมพ์ HP LaserJet ๓๕A (CB๔๓๕A)  (สีดำ) จำนวน ๕ ตลับ  
              ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๗๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง