10 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของถังน้ำประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (บริเวณสายคลองผีหลอก หมู่ที่ ๖ - บริเวณสายคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕) จำนวน ๔ รายการ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของถังน้ำประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (บริเวณสายคลองผีหลอก หมู่ที่ ๖ - บริเวณสายคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของถังน้ำประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (บริเวณสายคลองผีหลอก หมู่ที่ ๖ - บริเวณสายคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕) จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน

                ๑. เปลี่ยนซัมเมอร์ท ยี่ห้อแฟนกิ้ง ขนาด ๓ แรงม้า ๒ สาย ๒๒๐V แรงดันสูง พร้อมใบพัดปั๊ม ขนาด ๒๐ ใบพัด ยี่ห้อแฟนกิ้ง (ของใหม่) จำนวน ๑ ชุด  
                ๒. น้ำยาอิเวอร์เทค ทาเกลียวกันคลาย จำนวน ๑ กระป๋อง 
                ๓. เทปพันเกลียว จำนวน ๕ ม้วน  
                ๔.  ค่าแรงชักขึ้นลงเปลี่ยนใบพัดปั๊มน้ำและค่าบริการ จำนวน ๑ งาน  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เผดิมศักดิ์ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๓๓๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง