7 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    ๑. กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๔๐ รีม  
                    ๒.  เทปผ้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว (คละสี) จำนวน ๓ ม้วน  
                    ๓.  เทปใส ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ม้วน  
                    ๔.  เทปใส ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ม้วน 
                    ๕.  ปากกาเมจิกด้ามลาย (สีแดง-น้ำเงิน-ดำ) จำนวน ๓ แท่ง  
                    ๖.  กรรไกรตัดกระดาษ ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๒ อัน  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๓๓.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง