28 มี.ค. 60 - ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เลียบถนนสายโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้พิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ เอกสารถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด วงเงินไม่เกินราคางบประมาณและราคากลาง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  642,000  บาท  (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบท้าย)