15 พ.ค. 62 - ระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

เพื่อให้การใช้ท่าเทียบเรือสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้ท่าเทียบเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงกำหนดระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือฯ ให้ผู้ใช้ท่าเทียบเรือฯ ถือปฏิบัติในบริเวณท่าเทียบเรือฯ (รายละเอียดเอกสารประกาศฯ แนบท้าย)
หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดประสงค์จะเก็บรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งของเครื่องใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก อบต.แพรกหนามแดง ก่อน สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ตามเอกสารแนบท้าย