ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19

อบต.แพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด  โดยสามารถติดต่อขอรับการสงเคราะห์ได้รายละ 3,000 บาท จ่ายไม่เกิน 1 ครั้ง ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ตามหลักเกณฑ์และแบบคำขอแนบท้าย ผ่านช่องทางออนไลน์  www.dep.go.th