แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2562) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป อบต.แพรกหนามแดง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมานี้