ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนาแดง)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแรกหนามแดงจึงขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ให้ประชาชนรับทราบ รายละเอียดตามลิ้ง หรือตามไฟล์ ที่แนบมานี้ https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2021&departmentId=6682&isPrint=True