4 ม.ค. 65 - ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2565

          ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.  2510  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2534  เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.  2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 98 ก หน้า 18 ลงวันที่  3 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พิจารณาแล้วเห็นควรว่า  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)
Attachments:
Download this file (Scan0016.pdf)Scan0016.pdf[ ]755 Kb