31 ต.ค. 62 - การจัดทำงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดทำงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)