ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ด้วย อบต.แพรกหนามแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน