รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 23 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
22 21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 15
23 21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
24 21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
25 21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
26 21 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
27 18 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน สำหรับครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง รหัสพัสดุ ๐๕๔-๔๙-๐๐๐๓ และรหัสพัสดุ ๐๕๔-๖๔-๐๐๐๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
28 14 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 22
29 16 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๗๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 15
30 14 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 31
31 14 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 17
32 14 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
33 14 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
34 11 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปะผุบริเวณหลังคารถด้านบนเบาะซ้าย ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
35 7 ส.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท และจ้างจัดทำป้ายฯ จำนวน ๑ ประเภท เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 21
36 25 ก.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัดฯ) ประเภทถังดับเพลิง แบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ ๖A๒๐B จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
37 25 ก.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ประเภท (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 16
38 21 ก.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ (ระยะที่ ๔) รอบระยะ ๖๐,๐๐๐ กม./๔๘ เดือน) พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑ ลูก เนื่องจากเสื่อมสภาพจาการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 15
39 19 ก.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๔ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 22
40 14 ก.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ยี่ห้อ Honda รุ่น GX๓๙๒๐ T๒QBT รหัสพัสดุ ๐๙๙-๖๔-๐๐๐๕ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14

หน้า 2 จาก 46

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)