รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 7 มิ.ย.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานครุภัณฑ์ (กองช่าง) สำหรับเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (รายละเอียดตามจุดที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 71
22 29 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ เชือกใยยักษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ม้วน และสลิงยกของ แบบอ่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิล x ๖ เมตร x ๖ ตัน จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 85
23 24 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ประกอบด้วย รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๗ , ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๘ , ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๔ และ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๒ ฯ กองคลัง 56
24 24 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเรือตัดวัชพืชในลำคลอง ชนิดสแตนเลส พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล แบบสูบนอน ระบบ ๔ จังหวะ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ แรงม้า (๒,๔๐๐rpm) แบบ Direct injection พร้อมชุดเกียร์ทด (ตีน้ำ) และใบตัดวัชพืช ฯ กองคลัง 88
25 24 พ.ค.67- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างจัดทำสินค้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯ กองคลัง 113
26 21 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน และจัดซื้อไม้ลวก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๓ มัด เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ กองคลัง 69
27 16 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๐ วัน (เปิดภาคเรียน ๑๐๐ วันทำการ, ปิดภาคเรียน ๒๐ วัน) ฯ กองคลัง 113
28 15 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) จำนวน ๕๐ ลัง สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้บริการสำหรับเด็กเล็กและผู้มาติดต่อราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ฯ กองคลัง 109
29 9 พ.ค.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด จำนวน ๒ รายการ สำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 94
30 9 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๑ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ฯ กองคลัง 48
31 7 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม เนื้อในกระดาษอาร์ต ๑๒๐ แกรม และปกกระดาษอาร์ต ๒๖๐ แกรม อาบยูวี เข้าเล่มมุงหลังคา จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๕๒ หน้ารวมปก) ฯ กองคลัง 104
32 3 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 92
33 3 พ.ค.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 110
34 3 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัดฯ) ประเภทน้ำกลั่นแบตเตอรี่ จำนวน ๒๔ ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 61
35 3 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน สำหรับครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง รหัสพัสดุ ๐๕๔-๔๙-๐๐๐๓ และรหัสพัสดุ ๐๕๔-๖๔-๐๐๐๘ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองคลัง 65
36 3 พ.ค.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๑ เครื่อง ภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 55
37 3 พ.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 97
38 29 เม.ย.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในลำคลองและที่ทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯ กองคลัง 91
39 29 เม.ย.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ เครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๑ เครื่อง, ชั้นวางกระเป๋าเด็กและที่นอน จำนวน ๒ ตัว, ชั้นวางหนังสือเด็ก จำนวน ๓ ตัว และตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้ ฯ กองคลัง 99
40 4 เม.ย.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) สำหรับบริการประชาชน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ ลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 93

หน้า 2 จาก 51

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)