รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 27 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๙ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 15
22 21 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ สำหรับซ่อมแซมถนนเลียบคลองรางทับแถบฝั่งขวา (ช่วงแยกจากคลองวัดประดู่ - สะพาน คสล.ฝายน้ำล้น) หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 15
23 16 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด จำนวน ๒ รายการ สำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
24 8 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. (ระยะการใช้งาน ๑,๔๓๐.๙๐ ชั่วโมง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
25 2 ก.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
26 25 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 15
27 25 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 17
28 24 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๔ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๗ ชุด ๆ ละ ๔ เล่ม สำหรับเด็กเล็ก ศพด.ต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 15
29 23 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
30 16 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ๔๕ แอมป์ จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ ขนาด ๒๐ แรงม้า (สตาร์มือ+ไฟฟ้า) ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙-๕๑-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
31 15 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ StarAir ขนาด ๒๔,ฺ๐๐๐BTU รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๙ และ ๔๒๐-๖๔-๐๐๓๐ จากโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ มาติดตั้งที่่ ศพด.ต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
32 15 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๙ คลอง อบต.แพรกหนามแดง 36
33 15 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 30
34 9 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เช็ค ยี่ห้อ Compuprint รุ่น SP๔๐ พลัส รหัสพัสดุ ๕๐๐-๖๔-๐๐๐๑ (กองคลัง) จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 16
35 8 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานครุภัณฑ์ (กองช่าง) สำหรับเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย) จำนวน 3 จุด อบต.แพรกหนามแดง 11
36 5 ส.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้าง สินค้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมรวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้นฯ อบต.แพรกหนามแดง 29
37 8 ก.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
38 8 ก.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 12
39 8 ก.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
40 8 ก.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 16

หน้า 2 จาก 40

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง