ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 งวดที่ 14 สำนักปลัด 229
92 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักปลัด 268
93 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักปลัด 180
94 ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการศาลเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว สำนักปลัด 255
95 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักปลัด 215
96 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก สำนักปลัด 248
97 การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส สำนักปลัด 414
98 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักปลัด 236
99 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. 2489 สำนักปลัด 247
100 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ สำนักปลัด 216
101 แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่่างกฎกระทรวง สำนักปลัด 273
102 ขอประชาสัมพันธ์ระบบรายงานผลการส่งหมาย สำนักปลัด 511
103 ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ สำนักปลัด 547
104 แจ้งประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธา่รณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 สำนักปลัด 232
105 ข่าวประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" สำนักปลัด 156
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักปลัด 225
107 28 มิ.ย. 62 - กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็คทรอนิกส์ อบต.แพรกหนามแดง 200
108 การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ สำนักปลัด 558
109 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 227
110 แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนสถานการณ์เข้าสู่ฤดูฝน ปี 2562 (ด้านการประมง) สำนักปลัด 200
111 การประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สำนักปลัด 221
112 ประชาสัมพันธ์ "สิทธิสตรีควรรู้" สำนักปลัด 132
113 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้ายและความตาย สำนักปลัด 246
114 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 220
115 ประชาสัมพันธ์ "เทคนิคเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว" สำนักปลัด 160
116 การปฏิบัติตามกฎหมายในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 สำนักปลัด 292
117 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรุู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด 215
118 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง สำนักปลัด 286
119 ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด 234
120 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สำนักปลัด 550

หน้า 4 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)