19 ก.ย. 60 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน)

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รวมระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นราคากลางทั้งสิ้น 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) หรือราคากลางเฉลี่ยเดือนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีจำนวนวันเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และหรือ ไม่น้อยกว่า 2 วันต่อสัปดาห์ โดยมีระยะห่างระหว่างวันอย่างน้อย 2 วัน โดยคิดราคากลางค่าใช่จ่ายเฉลี่ยปริมาณขยะต่อตัน สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)