4 พ.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 120 วัน) (ภาคเรียนที่ 1/2560) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ภาคเรียนที่  1/2559)  สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑๒๐ วัน (ช่วงเปิดเทอม ๑๐๐ วัน และช่วงปิดเทอม ๒๐ วัน) และสำหรับเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๑๒๐ วัน (ช่วงเปิดเทอม ๑๐๐ วัน และช่วงปิดเทอม ๒๐ วัน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,791.20 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)  กับ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายหรือส่งนมให้เด็กนักเรียนในแต่ละพื้นที่ โดยมีเกณฑ์จัดสรรในเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ไปดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย โดยวิธีกรณีพิเศษ กับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยพยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง