11 ต.ค. 59 - ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับแผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560)

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โอนงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 1/2560) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 และกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งเป็นหน่วยงานพัสดุกลาง รับผิดชอบในการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม และปรับแผนการจัดหาพัสดุ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1/2560)  ตามแบบ ผด. 2 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ต่อไป

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)