สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง     สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน ผมนายทวีป อมศิริ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทุกท่าน ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลแพรกหนามแดงทุกท่านที่ได้ไว้วางใจเลือกกระผมมาเป็นนายกอีกสมัย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มาทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทน พ่อแม่พี่น้องประชาชน เพื่อจะมุ่งมั่นในการพัฒนางาน เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีรอยยิ้มและมีความสุข นี้คือเป้าหมายของกระผมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ทั้งนี้และทั้งนั้นในการพัฒนาตำบลและการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ นั้น เราต้องทำให้ครบทุกด้าน อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค คมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความ สงบเรียบร้อย ด้านการเมืองการบริหาร ฯลฯ กระผมขอสัญญากับพี่น้อง ประชาชนทุกท่าน ว่ากระผมและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะพัฒนาตำบลให้ดีที่สุด โดยไม่ขัดต่อระเบียบฯ กฎหมาย และยึดความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
      ในการพัฒนาตำบลของกระผม จะทำให้ถูกใจกันทั้งหมดทุกคนมันคงเป็นไปไม่ได้ บางคนก็บ่นว่าขอโน้นก็ไม่ได้ ขอนี้ก็ไม่ได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณของทาง อบต. ว่ามีงบประมาณในการพัฒนาตำบลปีละเท่าไร ถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนา เราก็สามารถทำให้กับพี่น้องประชาชนได้ กระผมต้องขออนุญาตชี้แจงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ แต่พวกกระผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็พยายาม จัดสรรงบประมาณลงทุกหมู่บ้าน มากบ้าง น้อยบ้าง และยังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเราอีกส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตำบลจะสำเร็จได้มิใช่เพียงผมคนเดียว จะต้องได้รับความร่วมมือ คำแนะนำ และการยอมรับจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ จากประชาชนตำบลแพรกหนามแดง ในการร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อขับเคลื่อนตำบลแพรกหนามแดงไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      สุดท้ายนี้ กระผมนายทวีป อมศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ต้องขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. หน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ในเขตตำบลแพรกหนามแดง ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำร่วมแรง ร่วมใจ จัดทำโครงการต่างๆ และพัฒนาตำบลแพรกหนามแดง ให้ทุกคนมีความสุข มีรอยยิ้มที่ดีตลอดไป.....สวัสดีครับ 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง