2 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว (เบิกจ่ายตามจำนวนที่สำรวจจริง) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว (เบิกจ่ายตามจำนวนที่สำรวจจริง) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างสำรวจสุนัขและแมวทั้งหมดในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว และหรือ ตามที่สำรวจสุนัขและแมวได้จริง  โดยระบุรายละเอียดลงในแบบสำรวจตามแบบฟอร์มข้อมูลสัตว์มีเจ้าของ และข้อมูลสัตว์ไม่มีเจ้าของ ตามที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด และให้ทำการบันทึกข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) ในเว็ปไซต์ www.rabiesonedata.ku.th แบบออนไลน์ ให้ครบถูกต้องครบถ้วน และให้จัดทำเป็นรูปเล่มทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม (เบิกจ่ายตามจำนวนที่สำรวจจริง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนวลจันทร์ สีแสงเขียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)