20 ก.ย. 65 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง สำหรับการโครงการจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างปรับปรุง     ต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ และแบบอื่นที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 65087147019)  จำนวน 1 โครงการ  กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม  โดย นางสาวณชลย์นิภา ลิขิตอำนวยชัย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ เลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ประกอบกับเอกสารแนบท้ายการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และเอกสารแนบท้ายการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 154,800 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565  นั้น

                    บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยลิขิตวิศวกรรม  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งส่งมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ จะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวพร้อมกันในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)