6 ต.ค. 64 - เช่าเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๑๑ หลัง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับการจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่าเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๑๑ หลัง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับการจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เช่าเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๑๑ หลัง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับการจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ หลัง ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิชัย สังขสูตร (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377QR Code
อบต.แพรกหนามแดง