4 มิ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  นั้น
               จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้าง) จำนวน ๑ งาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววนิดา ชูศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง