26 พ.ย. 63 - บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติม และ รายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)

                   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562  มาตรา  30  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562 ข้อ 23  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ นั้น

                   บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา  30 และ 34 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562  ประกอบกับข้อ 23 – ข้อ 2๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง   จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส. 3) เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติม และรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ.   2564 ไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงเป็นเวลา   30   วัน   พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ ขอให้ท่านทำการตรวจสอบรายการข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส.3) ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ามีรายการใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท่านสามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ ตามมาตรา   32    วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 772070 ต่อ 13 หรือจากเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (www.phragnamdang.go.th) ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – เวลา 16.30 น. )

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง