ขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องร่วมเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือแสดงธงชาติ และธงต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติต่อชาติ ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้เห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกฝ่ายควรรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เพื่อช่วยกันนำพาชาติไทยสู่ความสงบและเจริญรุ่งเรือง
*** ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต.แพรกหนามแดง ขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเคารพธงชาติ
และร่วมร้องเพลงชาติร่วมกัน หรือหยุดภารกิจอื่นใดเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติดังขึ้น ***
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง