7 มิ.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน จ้างเหมาบริการย้ายจุดควบคุมและวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด ไปติดตั้งที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการจ้างเหมาบริการย้ายจุดควบคุมและวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด ไปติดตั้งที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5  ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 62047237180) โดยดำเนินการย้าย

                   1.  ระบบโครงข่ายเคเบิ้ลสายใยแก้วนำแสงชนิด 12 แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก จำนวน 1 ระบบ เป็นการต่อสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ใช้วิธี Fusion Splice และทดสอบสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ชนิด Singlemode ด้วย OTDR, 2 Weavlength   

                   2.  ระบบไฟฟ้าและงานติดตั้งอุปกรณ์ภายในสำนักงาน อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 9/9  หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน 1 ระบบ

                   กับ บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด  โดย นายศุสิน  ติวาสนันท์ ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง ตามใบสั่งจ้าง  เลขที่ 106/2562  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 110,745 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562  (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสั่งจ้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง