16 ต.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

                   1.  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

                             -  เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Xenonx UPS-850VA รหัสพัสดุ 459-56-0013 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  802.50 บาท (แปดร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ 61-10-41 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้ทั้งปวงด้วยแล้ว

                   2.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

                             -  เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-56-0017 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,825 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ 61-10-40 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้ทั้งปวงด้วยแล้ว

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โปรวายเดอร์  ซัพพลาย (2001)  โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,627.50 บาท (สองพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง